class MethodInfo

pri fstBytecode : Bytecode;

pri Entry : CPentryMethodRef;

 

meth SetfstBytecode =^ ( val f: Bytecode

fstBytecode:= f;

)

end

meth GetfstBytecode =^ ( res f: Bytecode

f:= fstBytecode;

)

end

 

meth SetEntry =^ ( val e: CPentryMethodref

entry:= e;

)

end

meth GetEntry =^ ( res n: CPentryMethodref

e:= entry;

)

end

meth GetmtdName=^ ( res n: String

Entry.GetName(n);

)

end

meth GetmtdDescriptor=^ ( res d: String

Entry.GetDescriptor(d);

)

end

meth GetmtdNret=^ ( res n: Int

Entry.GetNret(n);

)

end

end